Ösztöndíj – 2017-18 – Középiskolai tanulók részére

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TISZAROFFI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

                                                                                                         

A Merkating Nonprofit Kft. meghirdeti a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által támogatott 2017/2018. tanév I. félévére vonatkozó „Tiszaroffi Továbbtanulási Ösztöndíjpályázatot” középiskolások részére.

 

1. A pályázat célja

A Tiszaroff, Tiszabura, Tiszagyenda, Kőtelek, Tiszasüly, Tiszabő településeken élő utolsó és utolsó előtti éves középiskolában tanuló fiatalok tanulmányainak támogatása annak érdekében, hogy eredményes érettségi vizsgát tegyenek és hogy megkezdhessék felsőfokú tanulmányaikat.

2. A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzatoknak az illetékességi területén legalább 2016. augusztus 1-jétől állandó lakóhellyel* rendelkező középiskolai tanulók jelentkezhetnek, akik középiskolai intézményben nappali munkarendben, érettségit eredményező képzésben folytatnak tanulmányokat és a 2017/2018., vagy a 2018/2019. tanévben fognak érettségizni (2017 szeptemberében utolsó vagy utolsó előtti évüket kezdik meg).

A pályázat minden félévben ismételten kiírásra kerül és a feltételek fennállása esetén újból pályázható.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat egy példányát 2017. október 10. napjáig postai úton a Merkating Nonprofit Kft.-hez (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.), elektronikus úton pedig az info@merkating.hu e-mail címre kell megküldeni. A pályázatot a „pályázati űrlap” nyomtatványon kell benyújtani.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A középiskolai intézmény által kiadott eredeti iskolai jogviszonyt igazoló lap (a KIR rendszerből kinyert) ami a diákjogviszonyt igazolja a megpályázott tanév félévére vonatkozóan,

b) A pályázó lakcímkártyájának fénymásolata,

c) A tanuló előző tanévi év végi bizonyítványának fénymásolata.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

4. Adatkezelés

A pályázó a pályázati anyag leadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a pályázatban részt vevő felek megismerhetik.

5. A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálását minimum 3 tagú Bizottság végzi a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követően legkésőbb 30 napon belül.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A Bíráló Bizottság döntéséről az ösztöndíj-alapot kezelő, a Neumann János Egyetem tulajdonában álló Merkating Nonprofit Kft. értesíti a pályázókat elektronikus úton.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói jogviszonya a 2017/2018. tanév I. félévének teljes időtartamában megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó tanulói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti.

Az ösztöndíj folyósítása aktív tanulói jogviszonyhoz kötött.

A tanulmányi átlaghoz kötött, sávos ösztöndíj az alábbiak szerint pályázható.

Az ösztöndíj havi értékei – a pályázók eltérő tanulmányait és az azokból fakadó különbözőségeket figyelembe véve mindig az előző félévi ill. év végi átlagot nézi – az alábbi sávok alapján kerülnek megállapításra:

  • 4,0-es tanulmányi átlag alatt havi 20 000 Ft kerül folyósításra;
  • 4,0-4,5-es tanulmányi átlag esetén havi 25 000 Ft kerül folyósításra;
  • 4,5-es feletti tanulmányi átlag esetén havi 30 000 Ft kerül folyósításra;

Az előző évben tanulmányi teljesítményük miatt évismétlésre kötelezett hallgatók nem pályázhatnak. Az ösztöndíj folyósításának további feltétele, hogy a pályázó félévente egyszer, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány támogatásával péntek délután vagy szombat délelőtt tartott előadási napon részt vegyen. Ez egyúttal a következő félévre vonatkozó ösztöndíj-pályázat egyik feltételét is képezi.

A végzős diákoknál a 2017/2018. tanév II. félévére kiírt ösztöndíjpályázaton való részvétel feltétele lesz, hogy a tanulók jelentkezzenek Magyarország valamely felsőoktatási intézményébe az országosan érvényben lévő jelentkezési határidő lejártáig. Ezen jelentkezésről – hitelt érdemlően – igazolást kell benyújtani a Merkating Nonprofit Kft. részére postán és elektronikusan is. A 2017/2018. tanév II. félévére vonatkozóan a nyertes pályázók kiválasztásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik a 6 település régiójában, avagy a szomszédos megyék felsőoktatási intézményeiben terveznek továbbtanulást (erről nyilatkoznak is megjelölve az intézményeket), azaz Szolnok, Kecskemét vagy Eger felsőoktatási intézményeiben.

Az ösztöndíjpályázat keretein belül félévente max. 50 tanuló támogatható.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév: a 2017/2018. tanév I. féléve.

Az ösztöndíjat a Merkating Nonprofit Kft. folyósítja a tanuló által megadott – saját névre szóló – lakossági folyószámlára.

Az ösztöndíj első két havi összege az őszi félévben október 31. napjáig kerül folyósításra, azt követően pedig havi bontásban a hónap 15. napjáig.

Az elnyert ösztöndíj után a tanulónak közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósítót (levelezési cím: Merkating Nonprofit Kft. 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14., e-mail: info@merkating.hu, web: www.merkating.hu). Értesítési kötelezettsége van a pályázónak az alábbi adatok változásakor:

  • tanulói státusz;
  • tanulmányok helye (az új oktatási intézmény megnevezése);
  • személyes adatok (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím).

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, újabb pályázati fordulóban nem vehet részt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a pályázatot kezelő részére visszafizetni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, pénzkezelési feladatokat a Merkating Nonprofit Kft. látja el.

A pályázati úrlap az alábbi linken letölthető: 2017-2018 Palyazati urlap_kozepiskola

Az ösztöndíj-alapot kezelő elérhetősége:

Cégjegyzékszám: 16-09-010034

Székhely: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

Adószám: 14295481-2-16

Képviseletre jogosult: Dr. Szakács Attila ügyvezető

Kapcsolattartó: Dr. Szakács Attila ügyvezető

E-mail: info@merkating.hu

Telefon: 30/483-30-30

* A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.