Cégbemutató

A Merkating pénzügyi–gazdasági és oktatásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság a Szolnoki Főiskola egyszemélyes tulajdonosként alapította 5.000.000 Ft törzstőkével, amely 2008. április 18-án kezdte el működését. Az alapításkor a tulajdonos a társaság tevékenységének céljaként azt jelölte meg, hogy a vele elsősorban közalkalmazotti, ill. hallgatói jogviszonyban állók szabad szakmai kapacitására támaszkodva fejtse ki a tevékenységét.

A társaság a 2009-2010-es gazdasági évben külső társaságokkal szerződve projektfeladatok látott el, felméréseket végzett, nyelvi előkészítő és felzárkóztató tanfolyamokat szervezett, projekt megvalósításhoz szakmai anyagokat készíttetett.

2011. január 01. napján a Tulajdonos úgy határozott, hogy a társaság közhasznú nonprofit gazdasági társaságként működik tovább, ezért a társaság eredeti nevét, címét megváltoztatja a következőre:

Merkating Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Merkating Nkft), címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

A tulajdonosi határozat a társaság fő tevékenységét: Tudományos tevékenység, kutatás (TEÁOR: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés) jelölte meg.

2011-2012 évben a cégvezetés 2 leader pályázaton indult el és a két pályázatot 2012 05.18-án el is nyerte.

Összességében majd 8.300.- eFt az utófinanszírozásos pályázati pénz amit a Kft megnyert.

2012.09.01-től új ügyvezető került felkérésre: Dr. Szakács Attila.

Központi átszervezések miatt a Szolnoki Főiskola 2017.07.01-től Neumann János Egyetem (Kecskemét) Karaként működött, ezért a Merkating NKft. is szervezetileg NJE-hez tartozott.

Központi átszervezések miatt a NJE Szolnoki Kara 2019.08.01-től szervezetileg átkerült a Debreceni Egyetemhez, Szolnok Campus néven. A Merkating NKft. 2019.08.01-től a Debreceni Egyetemhez tartozik.

I. A vállalkozás általános bemutatása

A szervezet közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amely a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján az alapító, mint felsőoktatási intézmény felsőoktatási faladatai ellátásának teljesítését szolgálja.

A társaság bejegyzett fő tevékenysége, mint közhasznú tevékenység: tudományos tevékenység, kutatás.

Egyéb közhasznú tevékenysége:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • Kulturális tevékenység,
 • Környezetvédelem,
 • Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • Közrend és közlekedésbiztonság védelme,
 • Fogyasztóvédelem,
 • Elektronikus közszolgáltatás alapszolgáltatásként történő biztosítása.

A nonprofit közhasznú gazdasági társaság alaptevékenységei:

 • Az alapító képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint oktatást támogató egyéb kutatást végez.
 • Nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul az alapító által képzett hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
 • Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
 • A nonprofit szervezet által végzett kutatói és tudományos tevékenység eredményét megjeleníti az  alapító által használt tankönyv- és jegyzetkiadás területén, valamint a kutatói és tudományos tevékenység eredményeként taneszköz fejlesztéseket végez.
 • Az alapító oktatási intézmény hallgatói körének elősegíti a kulturális és sportolási lehetőségeit.
 • Elősegíti az alapító szakmai felsőfokú képzését.
 • Az alapító képzési struktúrájához kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelés és fejlesztés, művészeti szaktanácsadói és egyéb tevékenység, műszaki és természettudományi kutatás és kísérletfejlesztés, szakmai tervezés, tanácsadás, növénytermesztési szolgáltatás és tanácsadás, állattenyésztési szolgáltatás és tanácsadás végzése.
 • Az alapító gyakorlati képzésének kialakítása, szervezése, elősegítése. A gyakorlati képzőhelyek fenntartásának elősegítése.
 • Élelmiszeripar, gépészet, informatika, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, környezetvédelem-vízgazdálkodás, közgazdaság, közrend-közlekedés, mezőgazdaság ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalom egyéb szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképzés elősegítése.
 • Az Alapítóval és az együttműködő partnerekkel a Merkating Nonprofit Kft. mindent megtesz a tudatos pénzügyi fogyasztói magatartás elterjesztésében valamint a fogyasztók tájékozottságának érdekében pénzügyi fogyasztóvédelmi oktatások és tájékoztatók szervezésében működik közre.
 • Kiemelt feladatának tekint a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek pénzügyi tudatosságának feltérképezését – oktatási tananyag és tanulmány készítés –  és minél szélesebb körben – akár országos – történő tájékoztatását amire megragad minden  fórumot és lehetőséget.

Mint nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az kizárólagosan a tevékenységre, működésre fordítható.

A gazdasági társaság az alapítói intézmény tevékenységének elősegítése érdekében végezhet kiadói tevékenységet, nyomdaipari szolgáltatásokat, nyomdaipari termékek gyártását, konferenciák szervezését, munkahelyi vendéglátást, lapkiadást, szoftverkészítést és tanácsadást, műszaki elemzést és tesztelést, hirdetés reklám tervezését, elhelyezését, titkári, fordítói tevékenységet, utazásszervezést, egyéb szárazföldi személyszállítást, iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelmet, pékárú édesség kiskereskedelmet, hangfelvétel sokszorosítást, videofelvétel sokszorosítást, egyéb nyomdai tevékenységet, számítógépes adathordozó sokszorosítását, állattenyésztést, növénytermesztést, gépjárműjavítást, gépjármű vizsgáztatást.

A nonprofit közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból. A közhasznú szolgáltatás viszont elsősorban az alapító intézmény alapfeladatainak elősegítését szolgálja.

A szolgáltatások igénybevevői a megyében, a kistérségben és Szolnok városában tevékenykedő vállalkozók, az alapítónál dolgozó és tanuló valamint a városban, a kistérségben, a megyében elő egyének.

A társaság szolgáltatásai elsősorban a kutatásfejlesztésre, a technológiai innovációra, a humánerőforrás fejlesztésére épül.

A térségben az elmúlt években jelentős gazdasági változások következtek be, a gazdasági recesszió hatásai a lakosság, a vállalkozások eladósodása növekedő tendenciát mutat, lelassulnak a különböző fejlesztési programok, csökken az önerő, a fejlesztések finanszírozására fordítható pénz mennyisége, jelentős gondok vannak a működtetés, a fenntartás területén mind a vállalkozások, mind a közszféra, mind az egyén szintjén.

A szakképzések egyre szigorúbb tartalmi és infrastrukturális feltételekhez kötöttek, az erre szakosodott vállalkozók száma csökken. A kutatásfejlesztés humánerőforrása, eszközigénye nagy az erre szakosodott szolgáltatók száma kevés és nem mindenkor a helyi igényeket tudja kielégíteni.

A humánerőforrásra, valamint a kutatás fejlesztésére fordítható források megtartása, megszerzése, a források hatékony felhasználása egyre komolyabb feladatot jelent a gazdálkodó szervezeteknek.

A társaság tevékenységének célja, hogy az alapító Szolnoki Főiskola humán erőforrására, kiemelkedő infrastrukturális feltételeire, a fejlesztés alatt álló laborhátterére,  kutató bázisára építve, kielégítse a térség képzési kutatási igényeit úgy, hogy hatékonyan bevonja a központi pályázati forrásokat, a segítse vállalatokat abban, hogy az általuk befizetendő járulékok (innovációs járulék, szakképzési járulék) – vállaltoknál maradható része – legjobban szolgálja a humánerőforrás és a technológiai fejlesztést.

Az alapító a társaság céljainak elérése érdekében a Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint gazdasági szervezetet választotta.

Szolnok, 2019.08.22.

Dr. Szakács Attila
ügyvezető