Ösztöndíj – 2017-18 – Felsőoktatási hallgatók számára

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TISZAROFFI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

A Merkating Nonprofit Kft. meghirdeti a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány által támogatott 2017/2018. tanév I. félévére vonatkozó „Tiszaroffi Ösztöndíjpályázatot”.

1.  A PÁLYÁZAT CÉLJA

A Tiszaroff, Tiszabura, Tiszagyenda, Kőtelek, Tiszasüly, Tiszabő településeken élő felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók tanulmányainak támogatása.

2. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Az ösztöndíjpályázatra azoknak a települési önkormányzatoknak az illetékességi területén legalább 2016. augusztus 1-jétől állandó lakóhellyel* rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) nappali, levelező, vagy távoktatás munkarendben, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben, valamint doktori képzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázat minden félévben ismételten kiírásra kerül és a feltételek fennállása esetén újból pályázható, legfeljebb a képzési idő másfélszeresének időtartamáig.

3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 10. A pályázat egy példányát postai úton a Merkating Nonprofit Kft.-hez (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.), elektronikus úton pedig a info@merkating.hu e-mail címre kell megküldeni. A pályázatot a „pályázati űrlap” nyomtatványon kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött, eredeti, aktív hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév I. félévéről.

b) A hallgató lakcímkártyájának fénymásolata.

c) A felsőoktatási intézmény igazolása a pályázott félévet megelőző aktív félév kari/intézményi átlagáról, valamint a pályázó féléves kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagáról. (Kivéve a tanulmányaikat az adott félévben kezdő hallgatókat.)

d) Doktori képzésben résztvevők esetében a c) pont helyett a pályázott félévet megelőző aktív félév tanulmányi átlagáról a Tanulmányi Osztály által, illetve az aktív hallgatói jogviszonyhoz szükséges feltételeket tartalmazó, a Doktori Iskola avagy a Tanulmányi Osztály által kiállított igazolás. (Tanulmányaikat a 2017/2018. tanév I. félévében kezdő doktoranduszok esetén a pályázott félévet megelőző aktív félév tanulmányi átlagáról szóló igazolás a II. félévtől szükséges.)

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet  hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

4. ADATKEZELÉS

A pályázó a pályázati anyag leadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a pályázatban részt vevő felek megismerhetik.

5. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A pályázatok elbírálását 5 tagú Bizottság végzi a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követően legkésőbb 10 napon belül.

6. ÉRTESÍTÉS A PÁLYÁZATI DÖNTÉSRŐL

A Bíráló Bizottság döntéséről az ösztöndíj-alapot kezelő, a Neumann János Egyetem tulajdonában álló Merkating Nonprofit Kft. értesíti a pályázókat elektronikus úton.

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2017/2018. tanév I. félévének teljes időtartamában megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti.

Az ösztöndíj folyósítása aktív hallgatói jogviszonyhoz kötött.

A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében bevezetésre került a kari (kar nélküli intézményeknél intézményi) tanulmányi átlaghoz kötött, sávos ösztöndíj. A felsőfokú intézményekben kötelezően teljesítendő minimális
tanulmányi kreditek megszerzése esetében az alap ösztöndíj havi 35 000 Ft. Figyelembe véve a pályázók eltérő tanulmányait és az azokból fakadó különbözőségeket az alábbi sávok kerülnek megállapításra:

  • saját kari/intézményi átlagtól való +10%-os tanulmányi átlagbeli eltérés vagy 4,0-es tanulmányi átlag esetén havi 40 000 Ft kerül folyósításra;
  • saját kari/intézményi átlagtól való +20%-os tanulmányi átlagbeli eltérés vagy 4,5-es tanulmányi átlag esetén havi 45 000 Ft kerül folyósításra;
  • saját kari/intézményi átlagtól való +30%-os tanulmányi átlagbeli eltérés vagy 4,75-es tanulmányi átlag esetén havi 50 000 Ft kerül folyósításra.

Doktori képzésben résztvevők számára egységes ösztöndíjrendszer kerül kialakításra, így az adott doktori iskola által meghatározott, aktív hallgatói jogviszonyhoz szükséges feltételek teljesítést követően havi 50 000 Ft kerül folyósításra.

Az ösztöndíj folyósításának további feltétele, hogy a pályázó félévente egyszer, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány támogatásával tartott előadási napon részt vesz. Az előadási napon való részvétel a következő félévi ösztöndíj-folyósítás feltételét képezi.

8. AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSA

Az ösztöndíj időtartama 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév: a 2017/2018. tanév I. féléve.

Az ösztöndíjat a Merkating Nonprofit Kft. folyósítja a hallgatónak.

Az ösztöndíj első két havi összege az őszi félévben október 31. napjáig kerül folyósításra, azt követően pedig havi bontásban a hónap 15. napjáig.

Az elnyert ösztöndíj után a tanulónak közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

9. A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósítót
(levelezési cím: Merkating Nonprofit Kft. 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14., e-mail: info@merkating.hu).
Értesítési kötelezettsége van a pályázónak az alábbi adatok változásakor:

  • hallgatói státusz;
  • tanulmányok helye (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezése);
  • munkarend, finanszírozási forma;
  • személyes adatok (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím, bankszámlaszám).

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, újabb pályázati fordulóban nem vehet részt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a pályázatot kezelő részére visszafizetni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. LEBONYOLÍTÁS

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, pénzkezelési feladatokat a
Merkating Nonprofit Kft. látja el.

A pályázati úrlap az alábbi linken letölthető: 2017-2018 Palyazati_urlap_felsooktatas, phd

Az ösztöndíj-alapot kezelő elérhetősége:

Cégjegyzékszám: 16-09-010034

Székhely: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

Adószám: 14295481-2-16

Képviseletre jogosult: Dr. Szakács Attila ügyvezető

Kapcsolattartó: Dr. Szakács Attila ügyvezető

E-mail: info@merkating.hu

Telefon: 30/483-30-30

* A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.