Biztosítások

Mi a biztosítás?

A biztosítási szerződés esetén a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően bizonyos összeg megfizetésére vállal kötelezettséget, a biztosított, illetve a másik szerződő fél pedig ezért biztosítási díjat fizet.

Miért hasznos a biztosítás?

Abban segít, hogy ha egy előre nem látható, váratlan esemény bekövetkezik, akkor az abból fakadó kárt teljesen vagy részben a biztosító társaság fizeti. Tehát nyugalmat és anyagi biztonságot jelent, mert a kiesett javak a biztosítással fedezhetők, pótolhatók.

Különböző mértékben, de mindenkinek szüksége lehet biztosításra, hiszen az emberek többsége rendelkezik ingatlannal, nagyobb értékű vagyontárggyal, amelyek megrongálódása, megsemmisülése esetén azok önerőből történő pótlása csak komoly erőfeszítések révén lehetséges.

Az élet-, betegség és balesetbiztosítások megkötése szintén hasznos segítséget nyújthat mindenkinek, hiszen egy váratlan negatív esemény kapcsán jól jön az anyagi segítség.

Vannak kötelezően megkötendő biztosítások is. A gépjárművel való közlekedés „veszélyes üzem”, az esetleges balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek, így e károk fedezetére az üzembentartóknak kötelező felelősségbiztosítást kötni. Egyes szakmák képviselőinek (pl. ügyvéd, orvos, könyvvizsgáló, közjegyző, végrehajtó, stb.) is kötelező működésük megkezdéséhez felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni.

Melyek a leggyakoribb biztosítások?

Hogyan érdemes kiválasztani a legkedvezőbb biztosítást?

Mielőtt biztosítási szerződést köt, gondolja végig igényeit, céljait és hosszú távú teherviselő képességét. Döntés előtt feltétlenül tájékozódjon – akár a biztosítóknál papíron vagy elektronikusan elérhető ügyfél tájékoztatók, akár az interneten elérhető összehasonlító honlapok segítségével is – a kiválasztott termékek és szolgáltatások feltételeiről.

Életbiztosítás esetén különösen ügyeljen arra, hogy hosszú időre kötelezi el magát, ezért fokozott körültekintéssel és megfontoltan járjon el. A döntést siettető, kevés és homályos magyarázattal szolgáló üzletkötőkkel biztosítási szerződést kötni nem célszerű!

A biztosítási feltételek bizony sokszor bonyolultak, ezért a megfelelő biztosítás kiválasztásában segíthet egyfüggetlen szakember, vagy megbízható biztosításközvetítő. Szerződéskötés előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni, hogy az ügynök rendelkezik-e a megfelelő engedéllyel, vagy jogosultsággal a közvetítés végzéséhez, néhány esetben fényképes igazolvány is szükséges.

A Magyarországon tevékenykedő közvetítők és biztosítók jegyzéke a Felügyelet honlapján megtalálható.

Mire érdemes figyelni a szerződés megkötését megelőzően?

A szerződési feltételek közül a biztosítási díj és annak fizetési gyakorisága mellett a legfontosabb, hogy milyen biztosítási eseményekre terjed ki a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, melyek a biztosító mentesülésének esetei, az alkalmazott kizárások köre.

Kérje a biztosításközvetítő segítségét a szerződésből eredő kockázatok feltárásában, a szerződési feltételeknek ezt figyelemfelhívó módon kell tartalmaznia.

Milyen jogok illetik, kötelezettségek terhelik az ügyfelet a biztosítás megkötésekor?

Tájékoztatáshoz való jog

A biztosítónak és a biztosításközvetítőnek a szerződés megkötése előtt bizonyítható módon, közérthető, egyértelmű és részletes tájékoztatást kell adnia a biztosító főbb adatain túl a biztosítási szerződés legfontosabb jellemzőiről.

Életbiztosítási szerződés esetén felmondási jog

Jó, ha tudja, hogy amennyiben Ön életbiztosítási szerződést kötött…

  • A szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal – indoklás nélkül – felmondhatja a szerződést.

  • Fontos még: a biztosító ebben az esetben köteles Önnel 30 napon belül elszámolni.

  • Nem mondható fel a hitelfedezeti életbiztosítás, valamint az az életbiztosítás, amelynek tartama a 6 hónapot nem éri el.

Részletesebb információk a Fogyasztói jogok menüpont alatt.

Jogorvoslati jog

Elsősorban az érintett biztosítóhoz vagy független biztosításközvetítőhöz kell fordulnia panasszal. Ha nem sikerül megegyezni, fordulhat a Felügyelethez, illetve a Pénzügyi Békéltető Testülethez is. Minden esetben nyitva áll a bírósági út igénybevételének lehetősége is.

Részletesebb információk a Vitarendezési fórumok menüpont alatt.

Díjfizetési kötelezettség 

A szerződő kötelezettsége, hogy időben és folyamatosan rendezve legyen a biztosítás díja; díjelmaradás esetén, ha a szerződési feltétel nem rögzíti, akkor a biztosító külön felszólítást nem küld.

Közlési kötelezettség

A szerződő a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett. Ennek megsértése a biztosító feltételes mentesüléséhez vezet. (Vagyis, ha a biztosított nem tudja bizonyítani, hogy az elhallgatott körülmény a biztosító által ismert volt, vagy nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében, akkor a biztosító mentesül a helytállási kötelezettsége alól.)

Hogyan lehet a biztosítási szerződést megszüntetni?

A határozatlan idejű szerződések általában a biztosítási évfordulóval írásban, indokolás nélkül felmondhatók, a felmondásnak az évfordulót megelőzően legalább 30 nappal kell a biztosítóhoz megérkeznie. Az életbiztosítási szerződésekre eltérő szabályok vonatkoznak, amelyek korlátozzák a felmondás lehetőségeit. Ezeket az egyes szerződési feltételek tartalmazzák.

Közös megegyezéssel bármikor lehetőség van évközben is a szerződés megszüntetésére.

Fontos tudni, hogy …

a biztosító akkor áll helyt, ha Ön a szerződésben meghatározottak szerint jár el a káresemény bekövetkezésekor.

  • Nézzen utána, mi a teendő a káresemény bekövetkezésekor, mi a kárügyintézés menete!Olvassa el a szerződést, az általános szerződési feltételeket vagy kérdezzen a biztosító ügyintézőjétől.
  • Őrizze meg mindazon dokumentációt, amelyet a biztosító a teljesítéshez követelhet!

  • Ha a biztosítóhoz a kárigényt postai úton jelenti be, azt tértivevénnyel vagy ajánlva adja fel, hogy az később igazolható legyen! A biztosítótársasággal történő valamennyi levelezés során így járjon el.

  • Nézzen utána, a biztosító hány napon belül köteles helytállni!

Nézzen utána annak is, hogy hogyan tud a biztosítótársaságnál panasszal élni.

Forrás: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

Vélemény, hozzászólás?